Vedtægter

Vedtægter for Brønshøj Basket

Gældende pr. 18-05-2017

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Brønshøj Basket - Basketball klubben af 1973, herunder og fremover forkortet BBK.

BBK har hjemsted i Københavns kommune og er stiftet den 17. januar 1973.

 

§ 2. Klubbens formål.

BBK’s formål er at spille basketball samt på anden måde virke for fremme af medlemmernes mulighed for også at dyrke anden idræt og sociale relationer. Såfremt der er et ønske herom, kan klubben igangsætte andre idrætsgrene, indlede holdsamarbejder med andre klubber, samarbejde, fusionere med andre klubber for på den måde at opfylde formålet.

 

§ 2. Medlemsskab af organisationer.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Basketball Forbund (DBBF) og Danmarks Idræts Forbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 4. Medlemsskab.

Indmeldelse kan ske skriftligt til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst en måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben. Enhver kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

 

§ 5. Kontingent.

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er det ikke sket, fremsendes en rykkerskrivelse herom. Såfremt kontingentet ikke herefter betales inden for den angivne frist, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af klubbens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

 

§ 6. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Indstiller bestyrelsen til eksklusionen af et medlem, mister denne (medlemmet) i perioden op til førstkommende generalforsamling, sin ret som aktivt medlem af klubben.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, med angivelse af dagsorden og vedlagt årsregnskab og eventuelle på dette tidspunkt indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har været medlem de seneste 3 måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Medlemmer under 15 år har kun stemmeret i følge med forældre/værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8. Dagsorden.

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens/ beretning for det forløbne år.

3)    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4)    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5)    Behandling af indkomne forslag.

6)    Fastsættelse af kontingent.

7)    Valg af formand (ulige år).

8)    Valg af næstformand (lige år).

9)    Valg af kasserer (lige år).

10) Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år).

11) Valg af turneringsleder.

12) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

13) Valg af en revisor og revisorsuppleant.

14) Valg af repræsentanter til DBBF’s rigsdag.

15) Eventuelt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de emner, der ønskes optaget til forhandling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. §§ 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg på begæring af 1 stemmeberettiget medlem foregår skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelse – Valg.

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dennes på lovlig vis vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, samt turneringslederen. Formanden, næstformanden, kassereren og bestyrelsesmedlem, der vælges ved 4 særskilte afstemninger, vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og bestyrelsesmedlem i ulige år - kassereren og bestyrelsesmedlem i lige år. Listevalg kan ikke finde sted. Der skal være et flertal af myndige personer i bestyrelsen.

Bestyrelsen supplerer sig selv med suppleanten i tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, og konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvor ansvarsområder omkring ungdomsansvarlig, træneransvarlig, sponsoransvarlig, PR ansvarlig m.m. fordeles. Disse opgaver kan også dellegeres til personer udenfor bestyrelsen, såfremt at der hos den pågældende person er særlige kompetencer til at varetage opgaven.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede, jf. dog § 7.

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger.

 

§ 12. Tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisor forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år inden april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16. Klubbens opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjeblik særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, idet enhver formue ved klubbens opløsning skal tilfalde basketball i Københavns kommune. Hertil er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Brønshøj Dragons på Facebook